Choď na obsah Choď na menu
 


Vážení experti,

 

srdečne Vás pozývame na V. ročník vedeckého kongresu o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody. Hlavným cieľom tohto kongresu je sústrediť na jednom mieste expertov a vedcov z rôznych oblastí, ktorých spája problematika zoonóz, alimentárnych nákaz a nákaz z vôd. Spoločne diskutovať a priniesť nové poznatky o týchto témach naprieč celým potravinovým reťazcom od krmív, zdravia zvierat, cez spracovanie surovín, výrobu potravín, ochorenia ľudí, laboratórnu diagnostiku, etiologické agensy, ich cirkuláciu v životnom prostredí, vrátane problematiky rezistencie voči antibiotikám. Sme  presvedčení, že koordinovaná spolupráca a vzájomná výmena informácií dávajú predpoklady k zlepšeniu prevencie zoonóz.

Tešíme sa na Vás.

Vedecký a organizačný výbor kongresu

 

Dear experts,


we cordially invite you to the V. Annual Scientific Congress on zoonoses, foodborne and waterborne diseases. The main aim of the congress is to concentrate in a one place experts and scientists from various fields whose expertise connects with the issue of zoonoses, foodborne and waterborne diseases. We want to also provoke an open discussion on these topics across the entire food chain within animal feed, animal health, through the processing of raw materials, food production, human diseases, laboratory diagnosis, etiological agents, their circulation in the environment, including the issue of antibiotic resistance. We are convinced that coordinated cooperation and mutual exchange of information is the basis for the improvement of the prevention of zoonoses.

We are looking forward to you.


Scientific and Organising Committee of the Congress