Choď na obsah Choď na menu
 


Inštrukcie pre autorov

 

INŠTRUKCIE K PRÍPRAVE PRÍSPEVKU

Príspevok:

príspevok píšte v slovenskom (českom) jazyku podľa nasledujúcich inštrukcií:

typ písma Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, dĺžka príspevku max 4 strany A4. Príspevky zasielajte vo Worde s názvom: priezvisko.docx (doc).

Štruktúra príspevku:

  1. Názov – veľké a tučné písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, vycentrovať text
  2. Autori – priezvisko, iniciála mena, bez titulov, podčiarknuť priezvisko prezentujúceho (ak sú autori z viacerých organizácií, označiť organizácie číselne za iniciálu mena ako horný index) písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, vycentrovať text
  3. Pôsobisko autora – názov oddelenia/fakulty/organizácie, adresa, e-mailový kontakt prezentujúceho autora (ak sú autori z viacerých organizácií, označiť organizácie číselne ako horný index pred názov organizácie), vycentrovať text, kurzíva, písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, nepoužívať skratky, medzera za odsekom 12b.
  4. Členenie príspevku – štandardná štruktúra – Úvod, Cieľ práce, Metódy, Výsledky a Diskusia, Záver, Literatúra (literatúru citujte podľa číselného poradia). Nadpisy tučné písmo, zarovnať vľavo. Zvyšný text zarovnať od kraja ku kraju, písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, nepoužívať skratky, medzera za odsekom 6b.
  5. Obrázky a tabuľky – umiestniť do textu, názov nad tabuľkou a pod obrázkom (nadpis tučné písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, zarovnaný vľavo).

 

Príspevky, ktoré nebudú spĺňať tieto kritéria, budú vrátené na prepracovanie. Organizátori si vyhradzujú právo výberu príspevkov. Na nasledujúcej strane uvádzame príklad príspevku.

 


 

UKÁŽKA PRÍSPEVKU

 

VÝSKYT VÍRUSU HEPATITÍDY TYPU E V POTRAVINÁCH

Theiszová M.1, Kotrčová Z.2

1Oddelenie epidemiológie, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica

2Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, Bratislava

(e-mail: xyz@pobox.sk)

Úvod

Vírus hepatitídy E (HEV) je RNA vírus z rodu Hepevirus, čeľade Hepeviridae. Vírus je odolný voči vplyvom vonkajšieho prostredia a rezistentný voči chlóru v koncentráciách, ktoré sa používajú pre prípravu pitnej vody. HEV má štyri genotypy, z ktorých genotypy 1 a 2 infikujú len ľudí a genotypy 3 a 4 majú zoonotický potenciál. Kým genotypy 1 a 2 sú zodpovedné za ochorenia v rozvojových krajinách, genotypy 3 a 4 vyvolávajú ochorenia aj v priemyselne vyspelých krajinách. Genotyp 3 (HEV gt-3) je rozšírený medzi ošípanými v Európe, v Severnej Amerike a v Japonsku [1]. Vírusová hepatitída typu E je infekčné ochorenie pečene, ktorá bola ako ochorenie ľudí rozoznaná až v roku 1980. Ochorenie sa šíri fekálno-orálnou cestou, kontaminovanou vodou a potravinami i transfúziou [2]. Inkubačná doba sa pohybuje od 14 do 70 dní. Akútny priebeh je podobný klinickému obrazu vírusovej hepatitídy A, len symptómy hepatitídy E sú výraznejšie, priebeh ochorenia je ťažší a zlyhanie pečene je častejšie ako u hepatitídy A. Typické príznaky akútneho ochorenia sú chrípkového charakteru, bolesti kĺbov a gastrointestinálne problémy. Chronický priebeh môže vyústiť do chronickej infekcie s fibrózou a cirhózou pečene. U imunokompetentných osôb infekcia do chronického štádia neprechádza. Nebezpečné je ochorenie najmä u tehotných žien z hľadiska prenosu na plod.

Cieľ práce

Hsfhjdfhaljbdsjblsdjbfljdbjbvljsdbjksdbjsdbjsdbjsdbôjksbôjbôjsbdvôjdfbvôjbfvôjbvjôbvjôsbdvôjb.

Metodológia

Hsfhjdfhaljbdsjblsdjbfljdbjbvljsdbjksdbjsdbjsdbjsdbôjksbôjbôjsbdvôjdfbvôjbfvôjbvjôbvjôsbdvôjb.

Výsledky a diskusia

V roku 2016 bolo v SR hlásených 42 ochorení na VHE (chor.0,8/100000), čo je vzostup o 61,5 % oproti roku 2015. Ochorenia hlásilo sedem krajov Slovenska, najviac 12 ochorení bolo v Nitrianskom a rovnako 12 sa vyskytlo v Košickom kraji. Ochorenie nebolo zaznamenané v Trenčianskom kraji. Ostatné kraje hlásili po jednom až siedmych prípadoch (Prešov, Trnava, Bratislava, Banská Bystrica, Žilina). Ochorelo 25 mužov a 17 žien. Ochorenia sa vyskytli vo vekových skupinách nad 25 rokov, s maximom vo vekovej skupine 55 – 64-ročných. Importované nákazy boli 2, a to po jednom prípade z Alžírska a Španielska.

Záver

V roku 2016 ochorelo na VHE 42 osôb, čo je vzostup o 61,5 % oproti roku 2015. Najviac ochorení bolo v Nitrianskom a Košickom kraji. Importované nákazy boli 2, po jednom prípade z Alžírska a Španielska. Na prítomnosť HEV v roku 2016 nebola vyšetrená žiadna vzorka potravín, vody a zvierat.

Poďakovanie

Táto práca bola ......

Literatúra

  1. Communicable Disease Threats Report: European Centre for Disease Prevention and Control. Available from: http://ecdc.europa.eu/cdtr.

  2. (EFSA) European Food Safety Authority, (ECDC) European Centre for Disease Prevention and Control. The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2014. EFSA Journal [Internet]. 2015; 13(12). Available from: http://dx.doi.org/10.2903/j.efsa.2015.4329.

  3. Gillesberg Lassen S, Ethelberg S, Bjorkman JT, Jensen T, Sorensen G, Kvistholm Jensen A, et al. Two listeria outbreaks caused by smoked fish consumption-using whole-genome sequencing for outbreak investigations. Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases [Internet]. 2016 Jul; 22(7):[620-4 pp.]. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27145209.

  4. Olejníková P, Kurucová M, Švorc LU, Marchalín Š.: Induction of resistance in Mycobacterium smegmatis. Can. J. Microbiol., 59, 126-129, 2012.